Yu Jing
Yu Jing Starter Pack
Add to cart€39.99
 • 3x ZHANSHI (Combi Rifle)
 •  1x TIGER SOLDIER Hacker (Assault Hacking Device) (Combi Rifle + Light Flamethrower)
 • 1x HSIEN (HMG)
 • 1x ZÚYǑNG (MULTI Rifle)
Yu Jing Support Pack
Add to cart€28
 • 2x YÁOZĂO (Electric Pulse)
 • 1x Zhanshi YĪSHĒNG (Combi Rifle)
 • 1x MECH-ENGINEER (Pistol)
Yu Jing: Su-Jian Immediate Action Unit
Add to cart€38.50
 • 2x SÙ-JIÀN (Light Flamethrower)
Yu Jing: Kuang Shi
Add to cart€30
 • 1x KUANG SHI (Pistol)
 • 2x KUANG SHI (Chain Rifle)
 • 1x KUANG SHI (Boarding Shotgun)
 • Yu Jing: Imperial Service
  Add to cart€40
  Yu Jing Sectorial Starter Pack

 • 3x CELESTIAL GUARD (Combi Rifle)
 • 1x IMPERIAL AGENT (X Visor) (Spitfire)
 • 1x IMPERIAL AGENT (Chain of Command) (Boarding Shotgun)
 • 1x ZHÀNYING (Missile Launcher)
 • Wu Ming Assault Corps
  Add to cart€13.50
  • 1x WÚ MÍNG (Heavy Rocket Launcher)
  Yu Jing: Shikami
  Add to cart€15
  • 1x Shikami (Contender)